1. Sutartyje vartojamos savokos

1.1.   Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms” taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

1.2.   Pardavėjas - MB "Štampas“, juridinio asmens kodas 304954147, kontaktinis telefonas +370 690 29 325, internetinės svetainės adresas http://www.izdas.lt.

1.3.   Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo įsigyjantis prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje internetiniu adresu http://www.izdas.lt.

1.4.   Prekė (Prekės) – Pirkėjo elektroninėje parduotuvėje, priklausančioje Pardavėjui, užsakyta prekė (prekės);

1.5.   Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas. Kiekvienas iš jų atskirai gali būti vadinamas Šalimi.

1.6.   Taisyklės (Sutartis) – šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (Sutartis).

1.7.   Elektroninė parduotuvė - Pardavėjui priklausanti parduotuvė elektroninėje erdvėje, esanti internetiniu adresu http://www.izdas.lt.

1.8.   Registracijos forma - forma, kurioje nurodomi Pirkėjo rekvizitai

1.9.   Užsakymas – pirkimo patvirtinimas naudojant elektroninę parduotuvę

1.10.   Prekių pristatymo diena - momentas, kada Prekė(s) turi būti pristatyta(os) Pirkėjui šiose Taisyklėse numatyta tvarka ir terminais.

2. Bendrosios nuostatos

2.1.   Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant Prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje internetiniu adresu https://www.izdas.lt

2.2.   Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir atsiskaityti už jas taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

3. Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos sudarymas

3.1.   Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pasirinkęs norimą prekę arba suformavęs prekių krepšelį, nurodęs visus būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, t.y. atlieka Užsakymą.

3.2.   Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1.   Pirkėjo teisės:

4.1.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.1.2.   Pirkėjas vadovaudamasis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos. Pirkėjas gali pasinaudoti šiame punkte nustatyta teise atsisakyti šios sutarties, jeigu Prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.

4.1.3.   Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytas teises.

4.2.   Pirkėjo įsipareigojimai:

4.2.1.   Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už Prekes ir jų pristatymą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

4.2.2.   Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant padaryti pakeitimus registracijos formoje, jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys.

4.2.3.   Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O jeigu taip atsitinka, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją jo internetinėje svetainėje www.izdas.lt nurodytais kontaktais, kad Pardavėjas galėtų panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2.4.   Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1.   Pardavėjo teisės:

5.1.1.   Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus. Išskirtiniais atvejais, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.1.2.   Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą tik pristatęs visas apmokėtas prekes Pirkėjui.

5.1.3.   Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.1.4.   Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.1.5.   Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.2.   Pardavėjo įsipareigojimai:

5.2.1.   Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.2.   Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Prekių pristatymą Pirkėjo registracijos formoje nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas raštu informuoja Pardavėją apie pageidavimą prekes gauti kitu tiksliai Pirkėjo nurodytu adresu.

5.2.3.   Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

5.2.4.   Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pristatyti Prekės dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (priežasčių), įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo pasiūlytą analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepristatymą.

5.2.5.   Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. Prekių pristatymas

6.1.   Prekės pristatomos Pirkėjo registracijos formoje nurodytu adresu per 5 (penkias) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo (jei užsakant Prekę buvo pasirinktas išankstinis apmokėjimas) už Prekes. Prekes Pirkėjui pristato pats Pardavėjas, jo įgaliotas atstovas arba kurjerių (pasiuntinių) tarnybos darbuotojas.

6.2.   Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo Prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinė Prekės pristatymo kaina nurodoma tik suformavus užsakymą.

6.3.   Pardavėjui pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos. Prekes gali atsiimti tik Pirkėjas arba asmuo, Pirkėjo nurodytas Registracijos formoje arba Užsakyme. Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau, kaip Prekių pristatymo dieną Pardavėjo elektroninio pašto adresu info@izdas.lt raštu informuoti Pardavėją, kad Prekės yra gautos. Jei užsakytos Prekės nepristatomos per šiose taisyklėse numatytus Prekių pristatymo terminus arba pristatomos ne visos užsakytos Prekės, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Jeigu Pirkėjas šiame punkte nustatyta tvarka neinformuoja Pardavėjo apie Prekių pristatymą ir/ar nepristatymą, laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pristatymo neturi.

6.4.   Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti Prekių būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekės yra perduotos tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui, jo įgaliotam atstovui arba kurjerių (pasiuntinių) tarnybos darbuotojui, surašyti laisvos formos Prekės pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo šiame punkte nustatyta tvarka.

6.5.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybes už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.6.   Pardavėjo prekių pristatymo terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, taip pat  nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti  Pirkėją apie Prekių nepristatymą ir suderinti naujas Prekių pristatymo sąlygas.

6.7 Pirkėjui užsisakius prekes per Omniva ir jų neatsiėmus per 7 dienas yra taikomas 2.50 eur gražinimo mokestis.

7. Prekių kaina, mokesčiai ir atsiskaitymo tvarka

7.1.   Užsakomų Prekių asortimentas ir kaina nurodomi sutarties sudarymo momentu elektroninėje parduotuvėje. Kainos nurodomos eurais.

7.2.   Pirkėjas atsiskaito už Prekes šiais būdais:

7.2.1.  Apmokėdamas iš anksto bankiniu pavedimu –  naudojantis UAB “Paysera LT” Sistema.

7.2.2. Atsiskaitymas grynais pinigais po užsakymo pateikimo internetinėje svetainėje tik susitarus iš anksto vietą ir laiką telefonu arba el. paštu.

7.3.   Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas Prekes, t.y. atlikus užsakymą, Registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas  užsakymo lapas – išankstinio apmokėjimo sąskaita, kurią Pirkėjas gali atsispausdinti. sąskaita Pirkėjui pateikiama kartu su Prekėmis. Išankstinio apmokėjimo sąskaitoje ir sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos (jeigu suteikiamos), galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo kaina.

8. Prekių kokybė, garantija ir grąžinimas

8.1.   Pardavėjas garantuoja, kad visų Prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus ir gamintojo deklaruojamus standartus, o jeigu tokių standartų nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus Prekių pardavimui mažmeninėje prekyboje. Prekės yra prekinės išvaizdos, pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos.

8.2.   Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3.   Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta garantija.

8.4.   Prekės grąžinamos ir/arba keičiamos  vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

8.5.   Pirkėjas gali grąžinti Prekes Pardavėjui per 14 dienų nuo gavimo dienos tik tuo atveju, jeigu prekė yra nesugadinta, nebuvo sulankstyta, subraižyta ar kitaip pažeista ir yra prekinės išvaizdos.

8.6.   Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko  8.4. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.7    Visus klausimus dėl prekių grąžinimo suderinti reikia iš anksto suderinti el. Paštu info@izdas.lt ar telefonu numeriu +370 690 29 325

8.8.   Prekių gražinimo išlaidas padengia pirkėjas.

9. Atsakomybė

9.1.   Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Taip pat Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų neteisingų (klaidingų ar netikslių) duomenų. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

9.2.   Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3.   Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4.   Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius ar išlaidas dėl šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

9.5.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.6.   Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei tokio nevykdymo priežastis buvo nenugalima jėga. Šalis privalo nedelsiant apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą informuoti kitą šalį.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės elektroniniu paštu: info@izdas.lt

10.3.   Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybomis.

10.4.   Neišsprendus ginčo derybomis, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka teisme pagal Pardavėjo buveinės adresą.

10.5.   Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamų teises normų nuostatos.